Persondatapolitik

 

Anvendelsesområde

Denne persondatapolitik beskriver den behandling af persondata, som sker hos Vandværkernes edb-service. Politikken gælder for behandling af persondata vedrørende de forbrugere, der er kunder hos de vandværker, som er tilknyttet Vandværkernes edb-service.

 

Dataansvarlig og databehandler

Det er det lokale vandværk, som er dataansvarlig i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger. I kan kontakte jeres lokale vandværk ved at rette henvendelse til Vandværkernes edb-service.

 

Vandværkernes edb-service behandler alene data på vegne af de enkelte vandværker, og alene på baggrund af klar instruks. Vandværkernes edb-service er således databehandler for det lokale vandværk, og benytter ikke personoplysninger til egne formål. Kontaktoplysninger for Vandværkers edb-service fremgår af vores hjemmesiden (www.vand-edb.dk) under fanebladet, hvem er vi.

 

Al den data der er overladt til Vandværkernes edb-service opbevares på sikrede servere i Danmark. Vandværkernes edb-service sørger således for, at al den data der opbevares og behandles for de enkelte vandværker opbevares forsvarligt og sikkert.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi - og hvorfor?

Det er nødvendigt at behandle en række personoplysninger om vandværkernes kunder (forbrugere) for at kunne opretholde et kundeforhold.

 

Vi behandler følgende oplysninger om vandværkernes kunder: Navn, adresse, telefonnummer og email-adresse, forbrugernummer, målernummer, forbrugsdata relateret til den tilknyttede ejendom (installationsadressen), kundernes betalinger samt evt. restancer. I tilfælde af til- og fraflytning vil vi ofte modtage oplysninger om ændring i brugerforholdet direkte fra ejendomsmægler, advokat eller udlejer. Oplysningerne om forbrug får vi enten direkte af kunderne fx via vores tast-selv service, eller fra det lokale vandværk ved hjælp af fjernaflæste vandmålere.

 

Oplysningerne behandles med henblik på at sikre korrekt afregning af vandforbruget overfor vandværkernes kunder, og behandlingerne er således nødvendige for at leve op til aftalen mellem forbrugerne og det enkelte vandværk. Hjemlen til behandlingen skal derfor findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Videregivelse af oplysninger

De oplysninger, der registreres om kundernes forbrug kan videregives til det relevante spildevandsselskab. Dette sker for at sikre korrekt beregning af spildevandsafgift osv.

 

Opbevaringsperiode

Alle personoplysninger, som måtte blive indsamlet og behandlet i forbindelse med et kundeforhold, opbevares 5 år tilbage i tid. Hvis det vurderes, at nogle oplysninger ikke længere er relevante, vil de dog løbende blive slettet. Når et kundeforhold ophører, opbevares oplysningerne ligeledes i udgangspunktet indtil 5 år efter ophøret af kundeforholdet.

 

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Vandværkernes kunder har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. Hvis en kunde mener, at vandværket og/eller Vandværkernes edb-service behandler oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller at behandlingen er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder persondataloven og med virkning fra 25. maj 2018 Persondataforordningen, kan kunden anmode Vandværkernes edb-service om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vandværkernes edb-service vil besvare en sådan anmodning så hurtigt som det kan lade sig gøre. Vandværkernes edb-service besvarer typisk anmodninger inden udløbet af 10 arbejdsdage, dog vil det i enkelte tilfælde være nødvendigt at kontakte det lokale vandværk før besvarelse, hvilket vil kunne forlænge svartiden.

 

For en god ordens skyld gøres du endvidere opmærksom på, at hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles personoplysninger om dig i strid med gældende persondataretlige lovgivning, herunder persondataloven og med virkning fra 25. maj 2018 Persondataforordningen, så har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet.